SMLUVNÍ PODMÍNKY OTEVŘENÝCH PROGRAMŮ SHINE CONSULTING S.R.O.

 1. Objednávat kurzy/programy pořádané SHINE Consulting lze pouze prostřednictvím online objednávky na www.shine.cz, která je vždy u jednotlivých kurzů/programů. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. Ceny jsou smluvní dle zákona 526/90 Sb., DPH bude na daňovém dokladu uvedena zvlášť.
 2. Potvrzením přijetí elektronické objednávky, vyplněné objednavatelem, ze strany SHINE Consulting s.r.o. je mezi stranami platně uzavřena smlouva.
 3. Po obdržení objednávky obdržíte potvrzení o přijetí objednávky.
 4. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek bankovním převodem na účet SHINE Consulting s.r.o. Úhradu proveďte převodním příkazem před termínem konání kurzu (nejpozději 5 dnů předem) na uvedený účet na stránkách www.shine.cz/kontakt na základě zálohové faktury, faktury či výzvy k platbě, která vám bude zaslána e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby. Tato zálohová faktura, faktura či výzva k platbě se posílá 2 – 4 týdny před akcí, není–li stanoveno jinak.
 5. SHINE Consulting s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví po uhrazení ceny (po připsání na účet) a zašle jej v elektronické podobě na adresu objednávajícího.
 6. Po realizaci kurzu/programu obdrží objednavatel e-mailem na uvedenou adresu (na vyžádání poštou) daňový doklad (fakturu). Na platby došlé po termínu realizace kurzu/programu vystavíme daňový doklad a rovněž zašleme e-mailem (na vyžádání poštou na adresu Vaší firmy).
 7. Bezplatné storno přijímáme do 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu/programu, a to pouze písemně (e-mailem)
 8. V případě zrušení účasti na kurzu/programu bude účtován storno poplatek:
  • 20-15 - kalendářních dnů před kurzem 25 % z kurzovného
  • 14 - 8 kalendářních dnů před kurzem 50 % z kurzovného
  • 7 - 4 kalendářních dnů před kurzem 75 % z kurzovného
  • 3 a méně kalendářních dnů před kurzem 100 % z kurzovného
  • Nebude-li z Vaší strany storno vůbec provedeno a objednaný účastník se nedostaví na objednaný program 100 % z kurzovného
 9. Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.
 10. Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek. Tato situace musí být však předem dohodnuta - odsouhlasena kompetentní osobou na straně SHINE Consulting s.r.o.
 11. Absence (i dočasná) na již zaplacených kurzech/programech nevede k nároku na vrácení úhrady / částečné úhrady za akci, ani k pozdějším úlevám při případném opakování.
 12. SHINE Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na přesun či zrušení kurzu/programu z technických či jiných důvodů. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky kurzu/programu, a to nejdéle 14 kalendářních dní předem, písemnou formou (e-mailem) na adresu objednavatele.
 13. SHINE Consulting s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na kurzech/programech (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit po individuální dohodě.
 14. Veškeré změny této objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (e-mailem) odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Máte dotazy?

Hana Viertelová (SHINE Consulting s.r.o.)
mobil: +420 731 576 397, e-mail: hana.viertelova@shine.cz